Home > Reports and Studies > Përmbledhja e gjetjeve kryesore të vrojtimit të Turistëve, Grupeve të Fokusuara dhe Numërimit të Turistëve (2021)

Raporti Final “Përmbledhja e gjetjeve kryesore të vrojtimit të turistëve, grupeve të
fokusuara dhe numërimit të turistëve, 2021” është përgatitur nga Qendra Shqiptare për
Kërkime Ekonomike (QSHKE) me mbështetjen e Fondit Shqiptar të Zhvillimit (FSHZH) në kuadër
të zbatimit të Projektit për Zhvillimin e Integruar Urban dhe Turizmin (PZHIUT). Ky vrojtim,
analiza dhe rekomandimet që gjenden në këtë dokument përfaqësojnë vetëm opinionet e
autorëve, dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht analizën, qëndrimet dhe opinionet e Bankës
Botërore apo Fondit Shqiptar të Zhvillimit, si dhe as të donatorëve ose palëve të përfshira në
PZHIUT

Permbledhja-e-gjetjeve-kryesore-te-Vrojtimi-te-Turisteve_Alb, 2021

Spread the love

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*