Home > Transparency and Governance of Public Sector

Hartëzimi i Rrjeteve të Patronazhit për Përmirësimin e Transparencës dhe Qeverisjes së Sektorit Publik të Shqipërisë

About the project 

 

Mapping of Patronage Networks for Improving Transparency and Governance of Public Sector of Albania

 

Projekti i titulluar: “Mapping of Patronage Networks for Improving Transparency and Governance of Public Sector of Albania” (SAL60022GR0057) is supported by Democracy Commission Small Grants Program of US Embassy in Tirana.

Zbulimi dhe hartëzimi i rrjeteve informale dhe pikave të ndikimit është i mundur përmes rritjes së aksesit në informacion mbi menaxhimin dhe punën e (NSH-ve), duke rritur aksesin e qytetarëve në informacionin përkatës përmes bazave të të dhënave dhe hartave interaktive miqësore për përdoruesit; nisja e diskutimit dhe rritja e presionit drejt përmirësimit të kuadrit ligjor që rregullon emërimet dhe punësimin në sektorin publik etj. Si rrjedhojë do të jetë rritja e presionit publik dhe ndërgjegjësimi për shpërndarjen e energjisë.

Qëllimi i përgjithshëm i projektit “Hartëzimi i Rrjeteve të Patronazhit për Përmirësimin e Transparencës dhe Qeverisjes së Sektorit Publik të Shqipërisë” është të identifikojë dhe hartojë rrjetet informale dhe të krijojë një bazë të fortë për të mbrojtur përmirësimin e transparencës së ndërmarrjeve shtetërore.

Rritja e transparencës së menaxhmentit, veçanërisht në lidhje me procedurat e ndjekura në ngritjen e bordeve mbikëqyrëse, CEO-ve dhe strukturave të larta drejtuese të transparencës së ndërmarrjeve shtetërore mbeten një pikë kritike për përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve shqiptarë.

Duke u bazuar në burimet ekzistuese të informacionit, ky projekt synon të identifikojë dhe sugjerojë mënyra për të rritur aksesin në informacion mbi menaxhimin dhe funksionimin e transparencës së ndërmarrjeve shtetërore; hartimi i ndikimeve të jashtme në menaxhimin, punësimin dhe shpërndarjen e fondeve, rritjen e aksesit të qytetarëve në informacionin përkatës, gjenerimin e debatit dhe rritjen e presionit për të përmirësuar kuadrin ligjor që rregullon emërimet dhe punësimin në sektorin publik, si dhe rritjen e presionit publik dhe ndërgjegjësimin për shpërndarjen e energjisë.

The project lasts 1 year (September 2022-August 2023)