Category: Rreth nesh

Plani strategjik (2017-2021)

by marsel

Për katër vitet e ardhshme, ACER synon të përmirësojë përpjekjet kërkimore në arritjen e objektivave kyçe: i.            Zhvillimin institucional të ACER, forcimin e kapaciteteve për rritjen e përfshirjes më të gjerë në agjendën e zhvillimit të ekonomisë shqiptare; ii.            Sigurimin e një ekuilibri midis hulumtimit, studimeve të porositura dhe konsulencës; iii.            Formimin e sinergjisë ndërmjet…Kodi i etikës

by marsel

Duke u përfshirë dhe/ose pasur lidhje me ACER, ju do të ekspozoheni ndaj ideve dhe njohurive të reja. Ju do të bini dakord t’i atribuoni qendrës për çdo njohuri të përvetësuar; Suksesi i think-tank kërkon mendim të lirë, gjenerim të ideve dhe komunikim. Jini të lirë të kritikoni ide, jo njerëz; Ju pranoni të mbroni…Lidershipi dhe Qeverisja

by marsel

ACER përpiqet të modelojë një qendër kërkimore ku rregullat janë aq të rëndësishme si rregullat. Legjitimiteti, llogaridhënia, transparenca dhe veprimi i bashkërenduar janë parimet udhëheqëse të ACER. Lidershipi ACER udhëhiqet nga një Bord Këshillues, individë të jashtëzakonshëm që veprojnë si kujdestarë të misionit dhe vlerave të kësaj qendre. Gjithashtu, mbikëqyrin punën e zhvilluar në promovimin…Vlerat

by marsel

Ekselenca: Ne në mënyrë të vazhdueshme sfidojmë veten në nivelin më të lartë të të mësuarit, ekspertizës dhe performancës, për të patur një ndikim më të madh. Integriteti, respekti dhe ndershmëria: Ne sigurojmë integritet në punën tonë, tek stafi dhe në procedurat që ndjekim, respektojmë dhe sigurojmë procese dhe praktika të ndershme për punën, stafin,…Objektivat Kryesore

by marsel

Nxitja e zhvillimit të tregut të lirë dhe të zhvillimi i politikave që lidhen me të; Nxitja e reformave institucionale dhe zbatimin praktik të vlerave demokratike në praktikat ligjore dhe ekonomike; Krijimi i një baze të duhur me qëllim që publiku të kuptojë më mirë çështjet e zhvillimit ekonomik; Të jetë një institut kërkimor ndërdisiplinorë,…Misioni

by marsel

Qëndra Shqiptare për Kërkime Ekonomike kërkon të nxisë reformat ekonomike në Shqipëri, duke kryer hulumtime të pavarura për rritjen ekonomike dhe duke ndihmuar në krijimin e një kuadri të përshtatshëm institucional për reformat me karakter ekonomik; Duke inkurajuar debate publikë për një sërë cështjesh që lidhen me tranzicionin ekonomik të vendit; Duke u bërë palë…Historiku

by marsel

Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike (ACER) është organizata e parë Shqiptare jo-fitimprurëse dhe jo-qeveritare e themeluar në vitin 1992. ACER i është përkushtuar shumë nxitjes dhe përshpejtimit të kalimit të tranzicionit dhe zhvillimit socio-ekonomik të Shqipërisë. Filozofia e ACER është ndërtimi i urave lidhëse midis dijetarëve, politikë-bërësve dhe opinionit publik, si dhe nxitjen e dialogut…