Projekti "Ujë të Pastër në Gjakovë dhe Kukës" (CBC)

Analizë-Kuadri institucional dhe ligjor për menaxhimin e burimeve ujore në Shqipëri

Ky dokument paraqet një analizë të detajtuar të kuadrit institucional dhe ligjor të menaxhimit të burimeve ujore në Shqipëri por edhe në Bashkinë e Kukësit.

Klikoni linkun ne vijim per lexuar dokumentin e plote: Menaxhimi i burimeve ujore ne Shqiperi_Kukes_ACER 2021

Studimi ” Vlerësimi i Organizatave Jo- Fitimprurëse në Bashkinë e Kukësit, me qëllim rritjen e Vizibilitetit dhe Mirë-menaxhimin Mjedisor”

Ne kuader te ketij projekti Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike zhvilloi një një studim cilësor me OJF-ët në Bashkinë Kukës. 

Ky studim ka si qëllim vlerësimin e OJF-ve vendore në Kukës, me synim rritjen e vizibilitetit për mirë-menaxhimin ambiental dhe promovimin e tyre si mundësi e mirë bashkëpunimi në projekte të ardhshme.

Klikoni linkun ne vijim per lexuar dokumentin e plote:ACER_CBC_Studim mbi OJF

Projekti "Përmiresimi i Ushqyerjes se Shendetshme te Femijet (6-15 vjec) ne Shkolla"

SKEMA E MINI-GRANTEVE PER PROJEKTIN E MBESHTETUR NGA UNICEF

Qendra Shqiptare per Kerkime Ekonomike (ACER) shpall te hapur procesin e aplikimit per grante, ne kuader te projektit “Permiresimi i Ushqyerjes se Shendetshme te Femijet (6-15 vjec) ne Shkolla” mbeshtetur nga UNICEF Albania.
 
📌Individe, Organizata te Shoqerise Civile dhe/ ose grupe komunitare, qe punojne ne fushen e edukimit, ndergjegjesimit publik drejteperdrejte me femijet (6-15 vjec) me fokus ne aktivitetet e ushqyerjes se shendetshme jane te mirepritur te aplikojne ne keto grante.
 
📌Formulari i Aplikimit duhet te dorezohet brenda dates 28 Maj, 2021 elektronikisht ne adresen: serjanajbylyre@gmail.com 
 
Klikoni linkun ne vijim per thirrjen e plote: ACER_UNICEF_Thirrje per Grante

Projekti "SELDI" për Mirëqeverisjen dhe Anti Korrupsionin

Vrojtimi i Turistëve - Gjetjet Kryesore

Raporti i Vlerësimit të Korrupsionit në Shqipëri, 2016

ac8b37461a
Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike, ndërmori në fillim të vitit 2016 një sondazh kombëtar me 1000 të anketuar në të gjithë Shqipërinë, duke hetuar përvojën e qytetarëve me presionin e korrupsionit, përfshirjen dhe perceptimet mbi nivelin e përpjekjeve për korrupsion dhe anti-korrupsion.
Rezultatet e Sistemit të Monitorimit të Korrupsionit në Shqipëri për vitin 2016 tregojnë se gati një në dy qytetarë të rritur shqiptarë pranojnë se u është kërkuar direkt ose indirekt ryshfet nga zyrtarët publikë (49.6%). Kjo tregon një rritje në presionin e korrupsionit nga zyrtarët publikë ndaj qytetarëve në krahasim me vitin 2014 me rreth 5 për qind. Grupet e perceptuara nga qytetarët si më të korruptuarit janë gjykatësit, zyrtarët e doganave, zyrtarët publikë, partitë politike dhe liderët politikë. Niveli i lartë për gjyqtarët pasqyron realitetin. Sistemi gjyqësor në Shqipëri vuan nga një sërë problemesh në mënyrën e të organizuarit, nga statusi i gjyqtarëve, deri në mungesën e standardeve evropiane në funksionimin e tij. Disa nga rekomandimet kryesore që kanë të bëjnë me masat institucionale dhe politikat anti-korrupsion, të shprehurq në Raportin e Vlerësimit të Korrupsionit në Shqipëri për vitin 2016 janë:• Zhvillimi i një qasje proaktive ndaj praktikave të përmirësuara në luftën kundër korrupsionit nëpërmjet zbatimit në kohë të masave të veçanta  rregullatore dhe

 

institucionale anti-korrupsion;
• Forcimi i përgjegjshmërisë institucionale përmes sistemeve të brendshme dhe të jashtme të monitorimit dhe të mirë zbatimin të parimeve të transparencës së qeverisjes;
• Zhvillimi i një bashkëpunimi gjithëpërfshirës brenda organeve institucionale dhe ndërmjet strukturave qeveritare dhe joqeveritare për të sbërë të krijuqr hapësira që zëri i “sektorit të tretë” të dëgjohet.
 

Teksti i plotë i raportit (Adobe PDF, Anglisht)
Teksti i plotë i raportit (Adobe PDF, Shqip) 
Mirëqeverisja dhe Antikorrupsioni në Shqpëri dhe në Evropën Juglindore: Rezultatet e Monitorimit 2016 dhe e Ardhmja  

Corruption Assessment Report Albania 2016

ac8b37461a
The Albanian Center for Economic Research, undertook in the beginning of 2016 a national survey with 1,000 respondents across Albania, which tracked citizens experience with corruption pressure and involvement, and their perceptions of the level of corruption and anticorruption efforts. The Corruption Monitoring System results for Albanina 2016 indicate that almost one in two Albanian adult citizens admit to being demanded directly or indirectly to bribe public officials (49.6 %). This shows increase of the corruption pressure from public officials on citizens compared to 2014 of around 5 percentage points. The groups citizens perceive as the most corrupt are judges, customs officials, public officials, political parties and political leaders. The top negative rank for judges mirrors reality. The judiciary system in Albania suffers from a number of problems from the way it is organized, to the status of the judges, and to the lack of European standards in its functioning.
Some of the main recommendations related to institutional anti-corruption measures and policies, listed in the Corruption Assessment Report Albania 2016, are:

 

  • Develop a proactive approach towards improved practices in the fight against corruption through in-time implementation of specific anti-corruption regulatory and institutional measures;
  • Strengthen institutional accountability through internal and external monitoring systems and good governance transparency principles implementation;
  • Develop an inclusive cooperation within institutional bodies and among governmental and nongovernmental structures and ensure openness for the voice of the “third sector” to be heard.
 

Full text of the report (Adobe PDF, in English)
Full text of the report (Adobe PDF, in Albanian)
Good Governance and Anti-Corruption in Albania and in SEE: 2016 Monitoring Results and the Way Forward

 

·         CORRUPTION ASSESSMENT REPORT, ALBANIA

 

Albania:     mybutton

English:   mybutton

·         ERAWATCH Country Reports 2013
Albania:    mybutton
·         ERAWATCH COUNTRY REPORTS 2012

 Albania:  mybutton

·     Thematic Study: “How to Improve Responsiveness of Service Providers in Identifying, Reporting and Referring Cases of Violence Against Children in Albania” (supported by UNICEF)- 2012

 Albania:  mybutton

·     “Evaluation of the National Strategy for Social Inclusion in Albania” (supported by UNICEF)- 2012

Albania:  mybutton

·         ERAWATCH Country Reports 2011

Albania: mybutton

·         ERAWATCH Country Reports 2010

Albania:  mybutton

·     Reporting on the Implementation of Social Inclusion Strategy vis-a-vis Child Rights, Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities (MoLSAEO)- 2010

MOLSAEO: mybutton

·         Preparation of the Manual for the Prevention of Conflict of interest in Public Procurement, funded by USAID (2009)

USAID:  mybutton

·         Conducting a Local Survey to Identify Existing Opportunities for Vocational Training for Returning Migrants and to Outline Gaps in Albania – founded by IOM (2008),

IOM Albania:mybutton

·         National Survey on Public Perception of Women Participation in Elections in Albania – founded by UNIFEM (2008)

English:   mybutton

Albanian:mybutton

·         Common Country Assessment Report, Albania-2002

Albania: mybutton

·         The Code of Best SME Finance Practices in South Eastern Europe (case of Albania), under the project South East Europe Small and Medium-sized Enterprise Finance Initiative, supported by the CIPE, (Washington D.C.)- 2001

CIPE:     mybutton

·         “Improving public expenditure effectiveness in health sector (case of Albania)”- 2008

Albania:mybutton

·         Baseline Research on the Situation of Women Leaders at the Local Level–fundedbyUNIFEM(2010).

·         Women & Elections:Local & International“BestPractices”Use “Accessing   Information   around   Women   and   Elections  –monitoring&Advocacy–fundedbyUNIFEM(2009).

·         Development of the National Strategic Policy Documenton Ageing & Respective Budgeted Action-Planin Albania(2008)a UNFPAfoundedproject.

·         Preparation of the Manual for the Prevention of Conflict of interest in Public Procurement, fundedbyUSAID(2009).

·         From the Ground Up:Improving Government Performance with Independent  Monitoring  Organizations  (chapter  on   Albania). ResultsforDevelopmentInstitute/BrookingsInstitution(2010).

·         Waste  Management  Plan  of  Balldren  Commune, in Albanian language (2009).

·         Methodological   Guideline   for   a   Participatory   Local Development ,in Albanian language(2009).

·         NHDR Albania 2008–Capacity Building for EU integration, a UNDP funded project(2008).

·         Toolkit for Management of Environmental Concerns at Local Level, under the project withthe same title,funded     by        OSCE, Tirana.

·         Monitoring of the Public Administration Attitude towards the Ombudsman’s Recommendations,published by ACER (In Albanian and English), funded by USAID (2007).

·         The Citizens’Complaints on Judicial Inspection:Increasing Transparency and Accountability of the Judiciary Toward thePublic,co-publishedby ACER,fundedby USAID(2007).

·         Common Country Assessment:Albania(2002),fundedby UNDP.

·         A Methodology for Planning Multi-Sectoral Strategic Development at Municipal Level in Kosovo, funded byKFOS and theMinistryofLocalGovernmentAdministration,Republicof Kosova