Për katër vitet e ardhshme, ACER synon të përmirësojë përpjekjet kërkimore në arritjen e objektivave kyçe:

i.            Zhvillimin institucional të ACER, forcimin e kapaciteteve për rritjen e përfshirjes më të gjerë në agjendën e zhvillimit të ekonomisë shqiptare;

ii.            Sigurimin e një ekuilibri midis hulumtimit, studimeve të porositura dhe konsulencës;

iii.            Formimin e sinergjisë ndërmjet qeverisë, institucioneve publike dhe aktorëve të shoqërisë civile dhe kontribuimin në procesin e reformës dhe politikëbërjes.