Nr. Titulli i Projektit Financimi
1 Shoqëria civile për mirë-qeverisjen dhe   Anti-korrupsionin në Evropën Juglindore: Ngritja e kapaciteteve për   Monitorim, Advokim dhe Rritje të   Ndërgjegjësimit (SELDI) Bashkimi   Evropian
2 Ndërtimi i një dialogu   efektiv publik-privat Qendra Ndërkombëtare për Sipërmarrje Private
3 Analiza e Shpenzimeve Publike për   mirëqenien sociale të fëmijëve në Shqipëri UNICEF, Shqipëri