• Nxitja e zhvillimit të tregut të lirë dhe të zhvillimi i politikave që lidhen me të;
  • Nxitja e reformave institucionale dhe zbatimin praktik të vlerave demokratike në praktikat ligjore dhe ekonomike;
  • Krijimi i një baze të duhur me qëllim që publiku të kuptojë më mirë çështjet e zhvillimit ekonomik;
  • Të jetë një institut kërkimor ndërdisiplinorë, i besueshëm për saktësinë dhe transparencën në çështjet publike, i aftë për analizimin e problematikave, sondazheve , studimeve të rastit, hulumtimeve si dhe dhënien e opinioneve profesioniste në zhvillimin ekonomik dhe rritjen ekonomike;
  • Ndërtimi i urave mes akademikëve dhe politik-bërësve dhe promovimi i një partneriteti të fortë publik-privat.