Qëndra Shqiptare për Kërkime Ekonomike kërkon të nxisë reformat ekonomike në Shqipëri, duke kryer hulumtime të pavarura për rritjen ekonomike dhe duke ndihmuar në krijimin e një kuadri të përshtatshëm institucional për reformat me karakter ekonomik; Duke inkurajuar debate publikë për një sërë cështjesh që lidhen me tranzicionin ekonomik të vendit; Duke u bërë palë në hartimin e ligjeve, mbrojtur politikat e vendit dhe vendimmarrësit dhe promovuar forcimin e sektorit joqeveritar.