ACER përpiqet të modelojë një qendër kërkimore ku rregullat janë aq të rëndësishme si rregullat. Legjitimiteti, llogaridhënia, transparenca dhe veprimi i bashkërenduar janë parimet udhëheqëse të ACER.

Lidershipi

ACER udhëhiqet nga një Bord Këshillues, individë të jashtëzakonshëm që veprojnë si kujdestarë të misionit dhe vlerave të kësaj qendre. Gjithashtu, mbikëqyrin punën e zhvilluar në promovimin e vlerave të tregut të lirë.

Bordi Këshillues

Bordi Këshillues formulon dhe promovon politiken e hulumtimit të qendrës; diskuton dhe mbështet Drejtorin Ekzekutiv të ACER dhe çështjet e ekipit të ekspertëve; rekomandon themelueseve kandidatët për zgjedhjen e Drejtorit të qendrës. Bordi Këshillues diskuton dhe jep mendime në lidhje me vendimmarrjen e miratimit të statutit dhe akteve të përgjithshme. Themeluesit në takimet e tyre miratojnë vendimet me shumicën e anëtarëve. Bordi Këshillues përbëhet nga studiues të shquar nga bota e biznesit, akademisë dhe shoqërisë civile me përvoja të njohura dhe kontribute në proceset reformuese të ekonomisë shqiptare. Në punën e tyre në Bord, anëtarët nuk përfaqësojnë asnjë interes personal ose profesional.

Anëtarët e Bordit Këshillues të ACER janë:

·         Naim Hasa, Kryetar i Bordit Këshillues, hulumtues i Politikave Sociale
·         Dr. Shkëlzen Marku, anëtar i Bordit Këshillues, hulumtues në Politikat e Zhvillimit
·         Ilir Ciko, mbajtës i diplomës MpA të Universitetit të Harvardit, anëtar i Bordit Këshillues, hulumtues në Politikat e Tregtisë dhe Investimeve
·         Prof. Anilda Bozdo, anëtare e Bordit Këshillues, hulumtuese në Politikat e Financiare dhe Bankare
·         Luan Shahollari, ish anëtar i Parlamentit të Shqipërisë, ekonomist i dalë në pension.

Drejtori Ekzekutiv

Drejtori organizon dhe menaxhon punën dhe aktivitetet e qendrës, shërben si përfaqësues i ACER-it, kryen të gjitha veprimet juridike në emër të institucionit, zbaton vendimet e Bordit Këshillues dhe është përgjegjës për ligjshmërinë e punës. Drejtori miraton të gjitha aktet e përgjithshme të ACER bazuar në Statut dhe është përgjegjës për zbatimin e tyre. Përveç kësaj, Drejtori informon Bordit Këshillues mbi aktivitetet vjetore dhe periodike të ndërmarra nga ACER dhe merr vendime për çështje të caktuara të veprimtarive operacionale të ACER-it, si psh. fillimin dhe përfundimin e punësimit të stafit hulumtues.

Drejtori i Institutit emërohet dhe shkarkohet nga themeluesit e qendrës dhe në rast zëvendësimi duhet të jetë personi i zgjedhur me një profesion shkencor.
Drejtori Ekzekutiv aktual i ACER është Dr. Zef Preci, i cili është konfirmua nga themeluesit e qendrës më 7 qershor 2005 me një mandat të pakufizuar.