Duke u përfshirë dhe/ose pasur lidhje me ACER, ju do të ekspozoheni ndaj ideve dhe njohurive të reja. Ju do të bini dakord t’i atribuoni qendrës për çdo njohuri të përvetësuar;

Suksesi i think-tank kërkon mendim të lirë, gjenerim të ideve dhe komunikim. Jini të lirë të kritikoni ide, jo njerëz;

Ju pranoni të mbroni reputacionin, konfidencialitetin dhe privatësinë e qendrës;

Që të udhëhiqni do të thotë t’u shërbeni të tjerëve. Jini mbështetës dhe të përgjegjshëm.

Puna jonë është kombëtare dhe ndërkombëtare, audienca jonë, bashkëpunëtorët dhe klientët janë qytetarë shqiptarë dhe botërorë që kujdesen për të njëjtat çështje si ne. Qendra                ndalon diskriminimin në bazë të racës, ngjyrës, origjinës kombëtare, gjinisë, fesë, moshës, orientimit seksual ose statusit familjar;

Respektoni të gjithë. Gjithmonë komunikoni duke pasur parasysh vullnetin e mirë;

Kur bëhet fjalë për të drejtat sociale, askush nuk është superior;

Mbani vendin e punës të sigurt;

Jini etike. Deklaroni konfliktin e mundshëm të interesit në të gjitha marrëdhëniet e biznesit, trajtoni të tjerët si ju dëshironi të trajtoheni, dhe kur jeni në dyshim, gaboni në duke u                      kujdesur;

Qëndrimi pozitiv ndërton sukses dhe fiton miq. Jini të hapur dhe u jepni të tjerëve përfitimin e dyshimit;

Jini i sinqertë. Askush nuk është i përsosur, të gjithë bëjmë gabime, kur bëjmë, do të kërkojmë ndjesë dhe do ta korrigjojmë menjëherë.

Nëse shkelim kodin e mësipërm, ju lutemi na e sillni në vëmendje, në këtë mënyrë mund ta ndreqim problemin. Na kontaktoni në acer@abcom.al
Ne presim që anëtarët tanë të stafit dhe bashkëpunëtorët t’i përmbahen standardeve të mësipërme profesionale. Duke u bashkuar me ekipin tonë, ju pranoni që të udhëhiqeni nga qëllimet kulturës, vlerave dhe kodit të sjelljes të deklaruara.