Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike (ACER) është organizata e parë Shqiptare jo-fitimprurëse dhe jo-qeveritare e themeluar në vitin 1992. ACER i është përkushtuar shumë nxitjes dhe përshpejtimit të kalimit të… more…

Qëndra Shqiptare për Kërkime Ekonomike kërkon të nxisë reformat ekonomike në Shqipëri, duke kryer hulumtime të pavarura për rritjen ekonomike dhe duke ndihmuar në krijimin e një kuadri të përshtatshëm   …more

Nxitja e zhvillimit të tregut të lirë dhe të zhvillimi i politikave që lidhen me të; Nxitja e reformave institucionale dhe zbatimin praktik të vlerave demokratike në praktikat ligjore dhe… …more